Megyetérképek

A magyar térképkészítés történetének az egyik legszebb, nagyszámú kéziratos és nyomtatott műalkotást eredményező területe a 18–19. századi megyetérkép-készítés.

Már a török felszabadító háborúk időszakában, 1700 körül készült egy kéziratban maradt megyetérkép-sorozat (mely ma az Egyetemi Könyvtár kincsei közé tartozik). A 18. század első felében, az ország átfogó megismerése és leírása részeként, Bél Mátyás (1684–1749) híres, több kötetes Notitia Hungariae novae historico-geographica című országleíró művének a térképmellékleteiként (az 1730–40-es években) megjelent az első nyomtatott megyetérkép-sorozat.

E térképek már alapos és a kor színvonalán álló terepi felméréseken alapultak, melyek a polihisztor tudós és mérnök, Mikoviny Sámuel (1698–1750) sokoldalúságát és szakmai kiválóságát dicsérik. Mikoviny megyetérképezése, amely szándékát és céljait tekintve az ország egészére kiterjedő volt, és a legfelsőbb körök megbízásából, ill. támogatásával folyt, a kitűnő szakember korai halála miatt félbeszakadt, a térképei azonban még évtizedeken át hatottak a szakmára. Összeállításunkban Mikoviny 1757-ben közreadott Pozsony vármegyetérképét mutatjuk be a 18. század legjelentősebb német kiadója, a Homann-örökösök (Homännische Erben) kiadásában.

A nyomtatott megyetérképek készítése terén az igazi fellendülés a 18. század utolsó harmadára esett. A mindinkább polgárosodó társadalomban növekvő igény támadt az ország földrajzi viszonyainak, s ennek részeként a mindennapi életben és a közéletben hagyományosan is kiemelt szerepű vármegyék viszonyainak a megismerésére.

Ezt a növekvő igényt részben a vármegyék keretében működő szakképzett, számos műszaki problémával, így földmérői feladatokkal is foglalkozó mérnökök elégítették ki – mind többen készítették el megyéjük egészének nyomtatásban is megjelent térképét. Virtuális kiállításunkban két ilyen térkép is látható. Gerlisch János Veszprém vármegyéje, valamint a korszak, de talán a magyar térképtörténetnek is egyik legszebb térképe, Balla Antalnak (1739–1815), Pest vármegye mérnökének 1793-ban Pesten megjelent Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyetérképe.

A századvég és a századforduló évtizedeiben a nyomtatott megyetérképek egyre nagyobb hányada már kimondottan a nagyközönségnek készülő atlaszok térképeiként jelent meg. Feltehetően egy ilyen atlaszmű lapjaiként jelenthetett meg annak az öt vármegyének a térképe, melyek készítője a korszak jeles osztrák kartográfusa, Joseph Marx von Liechtenstern (1765–1828) volt. Liechtenstern térképein nagy súlyt helyezett a természeti kincsek, valamint a megyékben folyó sokoldalú ipari-mezőgazdasági tevékenységek részletes bemutatására. Ebből a térképsorozatból könyvtáralapítónk szűkebb hazájának, Sopron vármegyének a térképét mutatja be virtuális kiállításunk.

Nyil