Országrésztérképek

A nyomtatott országrésztérképek körében hagyományosnak mondható az Erdély-térképek számbeli túlsúlya. Erdély ugyanis már a 16. század közepétől a Habsburg és a Török Birodalom határán jelentős, bár korszakonként változó, több-kevesebb függetlenséggel bíró tartomány volt. Első nyomtatott térképe igen korán, a Magyar Királyság két részre szakadásának időszakában, 1532-ben jelent meg. E korai térkép, amelyet a kiváló brassói szász prédikátor Johannes Honterus (1498–1549) készített és Baselban jelent meg, a század második felében önálló fejedelemséggé alakult Erdély török korban közreadott nyomtatott térképeinek alapvető térképi forrásává vált.

Széchényi Ferenc hungarikatérkép-gyűjteményéből virtuális kiállításunkban e késői időszakból mutatunk be Erdély-térképeket.

A királyi Magyarország más régióiról, országrészeiről a 16. és 17. században általában valamely súlyos háborús, vagy épp polgárháborús időszak eseményeihez kapcsolódóan jelentek meg, nem túl nagy számban, országrésztérképek. Ezekre szép példa az itt bemutatott Csallóköz-térkép, amely a török utolsó előrenyomulási időszakában (1660–1683) jelent meg Nürnbergben, bizonnyal a kisalföldi harcokhoz kapcsolódóan. Ritka térkép a császári hadmérnök Johann Alexander Reiner Felső-Magyarország-térképe is, amely a nehéz, belső harcokkal és folytonos háborúkkal sújtott időben mutatja be a Felvidék egészét.

A 18. században a fokozatosan újjáéledő és egyúttal újjászervezett országban önálló nyomtatott országrésztérképek többnyire a jelentős igazgatási függetlenséggel bíró, illetve közvetlenül Bécs irányítása alá tartozó területekről, tartományokról készültek. Így Erdély mellett nagyszámú nyomtatott térkép jelent meg az 1718-tól felszabadult Temesközről, amely a birodalmon belül 1778-ig Temesi Bánságként önálló igazgatási egység volt. Szlavónia önálló térképi bemutatását részben az indokolta, hogy hagyományos, a középkorra visszanyúló gyökerekkel bíró igazgatási önállósággal rendelkezett, részben viszont az, hogy a 18. század közepétől az ország és tágabban pedig a Habsburg Birodalom török elleni új határvédelmi övezetéhez tartozott, amely a háborús években (1737–1739, 1787–1791) jelentős figyelmet vont magára.

Nyil